مهریه در ادیان توحیدی
62 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: تهران
نام استاد/نام دانشجو : رضایی
محقق در این پایانامه، بعد از تعریف و تشریح مفاهیم مطرح شده در پایان نامه، مهریه را از منظر ادیان توحیدی مورد بحث قرار داد. در پنج فصل تدوین شده است. از منابع متعدد فارسی و انگلیسی استفاده شده است.....................................................