آثار باور به معاد در منش‌های انسان از دیدگاه امام علی(ع) با نقد نظریه هیوم
58 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: تهران
نام استاد/نام دانشجو : محمدی
باور به معاد و زندگی پس از مرگ، یکی از اصول اعتقادی اسلام می‌باشد. نگاه اسلام به این اصل یک نگاه کلی و فرادنیایی است که دامنه پرواز اندیشه ادمی را از عالم خاکی می‌رهاند و افاق اندیـشه‌اش را از تنگنای زندگی مادی‌اش ازاد می‌کند. پیروان مکتب‌های مادی (ماتریالیسم)، به این گمان که انسان موجودی مادی است، او را در میان حصارهای بیجان ماده زندانی می‌کنند و توان و کوشش او را در پهنه طبیعت محدود می‌سازند و سعادت ادمی را در چارچوب زندگی مادی ترسیم می‌کنند و سرانجام، تـلاش، کوشش، فرجام زندگی و هستی‌اش را در دل تیره خاک و پهنه بی فروغ و تاریک جهان مادی مدفون می‌سازند. نتیجه قطعی این بینش، احساس پوچی و بیهودگی است که باعث انکار همه چیز و سلب هرگونه معنا و مفهوم را از زندگی بشر کرده و روزنه امید را به روی او می‌بندد.