قاعده حرمت اعانت بر اثم
153 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: قم
قاعده «حرمت اعانه بر اثم» یا به تعبیر فارسی کمک و زمینه¬سازی برای انجام گناه و خلاف، موضوع این تحقیق است که به رغم تخصیص نیافتن باب مستقلی از فقه به آن، ردّ پای آن در ابواب مهمی از فقه مشاهده می¬شود. در این رساله پس از بیان کلیات و مفاهیم، شرایط تحقق اعانت براثم از قبیل وجود علم و آگاهی، قصد، معین، وقوع معان علیه در خارج، ایجابی بودن فعل معاون و... توضیح داده شده و نیز در مورد این سؤال که آیا معاونت در فرد واحد نیز متصور است یا نه؟ مطالبی بیان شده و اقوال موجود در مورد حکم فقهی اعانت بر اثم مورد بررسی قرار گرفته است؛ بیشتر فقها قائل به حرمت هستند و مستندات آنها کتاب، سنت، عقل و اجماع است که مهم¬ترین دلیلشان از کتاب آیه شریفه: «...وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...» است. ..