مفهوم «عید» در فرهنگ اسلامی با تکیه بر جایگاه عید قربان
61 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مفهوم عید واژه عید در اصل از «عاد (عَوَدَ) یَعُودُ» اشتقاق یافته است. معانی مختلفی برای آن ذکر کرده¬اند، از جمله: «خوی گرفته»، «هرچه بازآید از اندوه و بیماری و غم و اندیشه و مانند آن»، «روز فراهم آمدن»، «هر روز که در آن، انجمن یا تذکار فضیلت¬مند یا حادثه بزرگی باشد»، گویند از آن¬رو به این نام خوانده شده است که هر سال شادی نوینی بازآید. در فرهنگ معین در این باره آمده است: عید، روز مبارکى است که در آن مردم جشن مى گیرند و شادى مى کنند و در این روز به همدیگر عیدى مى دهند از قبیل هدیه، پول، خلعت. اعیاد اسلامی هم چون فطر، مبعث، غدیر و قربان، افزون بر این که خاطره رخ داد مهمی را در یادها زنده می¬کنند و بزرگ داشت، درس آموزی و تبلیغ آن رویداد را یادآور می¬شوند، روزهای ویژه رحمت و لطف خداوندی نیز به شمار می¬آیند. در این عیدها، عطایا و نعمت¬های الهی، در سریرهایی از نور بر بندگان فرود می¬آیند و دریچه¬های بخشش و آمرزش پروردگار، به مِهر بر مردمان گشوده می¬گردد. ازاین¬رو، آنان که لحظه¬های ناب را قدر می¬شناسند، در این روزها با عطر نیاز و راز، غبار غفلت را از دل¬های آلوده¬شان می¬زدایند و دل را از زنگار گناه، پاک می¬سازند. از دیدگاه اسلام مفهوم عید، موفقیت در راه انجام وظیفه، تطهیر نفس، تصفیه جان و تمرین صبر و استقامت است؛ هم چون عید فطر پس از ماه مبارک رمضان که مفهوم آن گذشتن از امتیازات، رسیدن به هم¬آهنگی و شرکت در وحدت بزرگ اسلامی، شکستن غرور و خودخواهی و ترک نازپروری و سایه¬نشینی، مشتاقانه ندای حق را لبیک گفتن و سرانجام خود را بازیافتن و به خدا رسیدن است. عید قربان پس از دوران سازنده حج، به معنی چون قطره¬ای به دریای جمع پیوستن، از انزوا درآمدن، گسسته¬ها را به هم پیوستن، پیوند خود را با خدا استوار کردن و دین خود را هر هفته تحکیم بخشیدن است. جمعه نیز از اعیاد اسلامی و عید پیامبر خداست.